ანტიკორუფციული საბჭო „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილი ორგანოა. მის ფუნქციებში შედის ქვეყანაში ანტიკორუფციული საქმიანობის კოორდინაცია, ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განახლება და მათი შესრულების კონტროლი, საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე ანგარიშგების კონტროლი, შესაბამისი საკანონმდებლო საქმიანობის ინიცირება და რეკომენდაციების მომზადება.

საბჭოს შემადგენლობა განსაზღვრულია საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით. მის შემადგენლობაში შედიან სხვადასხვა სამთავრობო უწყებისა და არასამათავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ანტიკორუფციულ საბჭოს თავმჯდომარეობს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი.

სამდივნო
ანალიტიკური დეპარტამენტი წარმოადგენს ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნოს. იგი კოორდინირებასა და ადმინისტრირებას  უწევს საბჭოს ფარგლებში განხორციელებულ ქმედებებსა და ღონისძიებებს. დეპარტამენტი უშუალოდ უზრუნველყოფს საბჭოს კვლევით და ანალიტიკურ მხარდაჭერას, შეხვედრების ორგანიზებას, სამუშაო მასალებისა და დოკუმენტაციის მომზადებას.

სამუშაო ჯგუფი
ანტიკორუფციული საბჭოს ფარგლებში შექმნილია ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან ანტიკორუფციული საბჭოს წევრ უწყებათა წარმომადგენლები. სამუშაო ჯგუფის საქმიანობას კოორდინაციას უწევს ანალიტიკური დეპარტამენტი. ექსპერტთა ჯგუფი ამზადებს ანტიკორუფციული მიმართულებით შესაბამის დოკუმენტებს, ანგარიშებსა და წინადადებებს და წარუდგენს მათ საბჭოს დასამტკიცებლად.

სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა
ანტიკორუფციული საბჭოს მიერ სამოქალაქო სექტორსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობით შემუშავდა ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგია და სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმა. ორივე მათგანი დამტკიცდა საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით.

სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა აქცენტს აკეთებს ისეთ სფეროებზე, როგორიცაა: საჯარო სექტორის მოდერნიზაცია, ადმინისტრაციული მომსახურების განვითარება, სახელმწიფო შესყიდვები, სახელმწიფო ფინანსური სისტემის რეფორმა, საბაჟო და საგადასახადო სისტემის განვითარება, კერძო სექტორის განვითარება, მართლმსაჯულების სისტემის სრულყოფა, პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება და კორუფციის პრევენცია.

სამოქმედი გეგმის მიხედვით  განსაზღვრულია 14 პასუხისმგებელი უწყება, რომლებიც სამოქმედო გეგმის შესრულების შესახებ ანგარიშს ანტიკორუფციულ საბჭოს წარუდგენენ 6 თვეში ერთხელ.

მიმაგრებული დოკუმენტები:

ანტიკორუფციული საბჭო საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილი ორგანოა. მის ფუნქციებში შედის ქვეყანაში ანტიკორუფციული საქმიანობის კოორდინაცია, ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განახლება და მათი შესრულების კონტროლი, საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე ანგარიშგების კონტროლი, შესაბამისი საკანონმდებლო საქმიანობის ინიცირება და რეკომენდაციების მომზადება.

საბჭოს შემადგენლობა განსაზღვრულია საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით. მის შემადგენლობაში შედიან სხვადასხვა სამთავრობო უწყებებისა და არასამათავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ანტიკორუფციულ საბჭოს თავმჯდომარეობს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი.

სამდივნო

ანალიტიკური დეპარტამენტი წარმოადგენს ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნოს. იგი კოორდინირებასა და ადმინისტრირებას  უწევს საბჭოს ფარგლებში განხორციელებულ ქმედებებსა და ღონისძიებებს. დეპარტამენტი უშუალოდ უზრუნველყოფს საბჭოს კვლევით და ანალიტიკურ მხარდაჭერას, შეხვედრების ორგანიზებას, სამუშაო მასალებისა და დოკუმენტაციის მომზადებას.

სამუშაო ჯგუფი

ანტიკორუფციული საბჭოს ფარგლებში შექმნილია ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფი, რომლის შემადგელობაშიც შედიან ანტიკორუფციული საბჭოს წევრ უწყებათა წარმომადგენლები. სამუშაო ჯგუფის საქმიანობას კოორდიანციას უწევს ანალიტიკური დეპარტამენტი. ექსპერტთა ჯგუფი ამზადებს ანტიკორუფციული მიმართულებით სხვადასხვა შესაბამის დოკუმენტებს, ანგარიშებს და წინადადებებს და წარუდგენს მათ საბჭოს დასამტკიცებლად.

სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა

ანტიკორუფციული საბჭოს მიერ სამოქალაქო სექტორსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობით შემუშავდა ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგია და სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმა. ორივე მათგანი დამტკიცდა საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით.

სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა აქცენტს აკეთებს ისეთ სფეროებზე, როგორიცაა საჯარო სექტორის მოდერნიზაცია, ადმინისტრაციული მომსახურების განვითარება, სახელმწიფო შესყიდვები, სახელმწიფო ფინანსური სისტემის რეფორმა, საბაჟო და საგადასხადო სისტემის განვითარება, კერძო სექტორის განვითარება, მართლმსაჯულების სისტემის სრულყოფა, პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება და კორუფციის პრევენცია.

სამოქმედი გეგმის მიხედვით  განსაზღვრულია 14 პასუხისმგებელი უწყება, რომლებიც სამოქმედო გეგმის შესრულების შესახებ ანგარიშს ანტიკორუფციულ საბჭოს წარუდგენენ 6 თვეში ერთხელ.

მიმაგრებული დოკუმენტები:

- See more at: http://www.justice.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=647&lang_id=GEO#sthash.7rR7GeTT.dpuf