სამუშაო პოზიციის დასახელება: ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) საშვთა ბიუროს სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: გამარტივებული კონკურსი

ორგანიზაციის შესახებ: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საკვანძო როლი ეკისრება ქვეყნის დემოკრატიულ საწყისებზე მოწყობასა და სამართლებრივი სისტემის განვითარებაში. იუსტიციის სამინისტროს მისია და ძირითადი ფუნქციებია: სამართლებრივი სახელმწიფოს ჩამოყალიბება  და განვითარება; ადამიანის უფლებების დაცვა; კანონიერებისა და საჯარო წესრიგის უზრუნველყოფა; სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესების წარმოდგენა და დაცვა; საზოგადოებრივი მართლშეგნების ამაღლება; მოქალაქეზე ორიენტირებული თანამედროვე და ხელმისაწვდომი სერვისების მიწოდება.

შერჩევის პროცესში მონაწილე ყველა კანდიდატი თანასწორია, განურჩევლად რასის, კანის ფერის, სქესის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური და სხვა სახის შეხედულებების, ეროვნული თუ სოციალური წარმომავლობის, ქონებრივი, წოდებრივი თუ სხვა მდგომარეობისა; ასევე, წარსულში პატიმრობაში ყოფნის მიუხედავად (გარდა „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის 27-ე მუხლის მეორე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით დადგენილი შემთხვევისა).
 

კატეგორია: მომსახურება

თანამდებობრივი სარგო: 750 ლარი

ადგილების რაოდენობა: 1

სამსახურის ადგილმდებარეობა: თბილისი

გამოსაცდელი ვადა: 6 თვე

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:
 

-       საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობაში პირთა შესვლა გასვლის ორგანიზება და კონტროლი;

-        მოქალაქეზე ერთჯერადი საშვის (სტუმრის ბარათი) გაცემა;

-         მოქალაქეებთან კომუნიკაცია და მათი მოთხოვნების შესაბამისად გადამისამართება;

-         ცალკეულ შემთხვევაში (უნებართვოდ შენობაში შეღწევის ან აკრძალული ნივთის შეტანის მცდელობისას) წინააღმდეგობის გაწევა და სწრაფი რეაგირება;

-       დეპარტამენტის მიზნებსა და ამოცანებთან დაკავშირებული სხვა საქმიანობის განხორციელება.

საკონკურსო თემატიკა:

-     საქართველოს კონსტიტუცია;

-    საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 30 დეკემბრის №389 დადგენილებით დამტკიცებული „საქართველოს იუსტიციის    სამინისტროს დებულება“.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

-       უმაღლესი განათლება (ბაკალავრის ხარისხი);

-       1-წლიანი სამუშაო გამოცდილება მომსახურების სფეროში;

-         ინგლისური ენის ცოდნა (B1);

-        რუსული ენის ცოდნა (B1);

-        საოფისე პროგრამების (Word, Excel, Outlook) კარგად ცოდნა.

-         მოქნილობა და ცვლილებებზე ადაპტირება;

-        შედეგზე ორიენტაცია;

-        გუნდური მუშაობა;

-        პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა;

-       გარე ან/და შიდა მომხმარებლის მომსახურებაზე ორიენტირებულობა.
 

გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა:

გამარტივებული კონკურსის შედეგების შესაბამისად, საუკეთესო კანდიდატის შერჩევის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელი ან საამისოდ უფლებამოსილი პირი.


დამატებითი ინფორმაცია:

-        გამარტივებული კონკურსი ცხადდება საჯარო სამსახურში პირის შრომითი ხელშეკრულებით მისაღებად;

-         კონკურსანტმა შესაბამის გრაფაში სავალდებულოა, ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტები:

-  უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი);

-  სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დაკავებული თანამდებობისა და სამსახურის დაწყების და დასრულების სრული თარიღების მითითებით) - უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა, ან არსებობის შემთხვევაში - შრომის წიგნაკი (ბეჭდით დამოწმებული სრული და კითხვადი ჩანაწერით). ატვირთული უნდა იყოს, სულ მცირე, დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებით გათვალისწინებული სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი საბუთ(ებ)ი.

-         აუცილებელია, კანდიდატმა შეავსოს სამოტივაციო წერილის გრაფა;

-         აუცილებელია კანდიდატმა შესაბამის გრაფაში მიუთითოს რეკომენდატორის (სასურველი რაოდენობა − ორი) საკონტაქტო ინფორმაცია და მის მიერ დაკავებული თანამდებობა;

-        კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასასვლელად კანდიდატის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია და დოკუმენტები უნდა იყოს უტყუარი, სრულყოფილი და შეესაბამებოდეს განაცხადში მითითებულ მოთხოვნებს;


კონკურსის ეტაპები:
 

-       განაცხადების გადარჩევა;

-       წერითი დავალება - საჭიროების შემთხვევაში;

-         გასაუბრება.

სამუშაო გრაფიკი - დღეგამოშვებით 8 საათიანი სამუშაო დღე (შაბათ-კვირის ჩათვლით). ხელშეკრულების მოქმედების ვადა - 6 თვე.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებს გთხოვთ, გაიაროთ რეგისტრაცია და შეავსოთ განაცხადი საჯარო სამსახურის ბიუროს საიტზე − http://www.hr.gov.ge 24 ნოემბრის ჩათვლით.