სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

დაბადების რეგისტრაცია
მამობის დადგენის რეგისტრაცია
ქორწინების რეგისტრაცია
განქორწინების რეგისტრაცია
სახელის/გვარის შეცვლის რეგისტრაცია
გარდაცვალების რეგისტრაცია
შვილად აყვანის რეგისტრაცია
პირადობის ახალი მოწმობა
პასპორტი
მოქალაქეობა
მიგრაცია
აპოსტილი და ლეგალიზაცია

ბინადრობის მოწმობა
 
საქართველოს მოქალაქეობის დადგენა
საქართველოს მოქალაქეობის მიღება
საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვა
საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლა
საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება
საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენა
საქართველოს მოქალაქეობის დადასტურება
ემიგრაციის ნებართვა
ვიზა
ბინადრობის ნებართვა
იურიდიული ფაქტები
სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის განმეორებით გაცემის წესი
სამოქალაქო აქტების ჩანაწერში ცვლილების, შესწორებისა და /ან დამატების შეტანა
ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებების არარსებობის შესახებ ცნობა
დოკუმენტების გამოთხოვა
ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი
დისტანციური სერვისები

საჯარო რეესტრის სააგენტო

უძრავი ქონება

იპოთეკა

მოძრავი ქონება


გირავნობა 
ლიზინგი  
სხვა      

არამატერიალური ქონება


გირავნობა 
ლიზინგი 
საბანკო გარანტია
სხვა

ყადაღა და აკრძალვა
ყადაღა     
აკრძალვა 
საგადასახადო გირავ.-იპოთეკა

ბიზნესი

პირველადი რეგისტრაცია           
რედომიცილება
რეორგანიზება                           
გადახდისუუნარობა                     
ლიკვიდაცია                              
რეგისტრაციის გაუქმება              
სხვა                                                   

საკადასტრო მომსახურებები
საინფორმაციო მომსახურებები
საარქივო მომსახურებები

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა

სანოტარო მოქმედებათა ელექტრონული რეესტრი
სანოტარო მომსახურება
დაგეგმე ვიზიტი ნოტარიუსთან 

მონაცემთა გაცვლის სააგენტო

MY.GOV.GE - მოქალაქის პორტალი
CERT.GOV.GE - კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი რეაგირების ჯგუფი
IP მონიტორინგის სერვისი
IP მისამართის შემოწმების სერვისი
რეესტრთა რეესტრის პორტალი

საქართველოს ეროვნული არქივი

საცნობარო მომსახურება
ფოტოკატალოგი
კინოდარბაზი
მკვლევართა დარბაზი
დოკუმენტების სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავება
დოკუმენტების დროებით სარგებლობაში გაცემა
საეკლესიო ჩანაწერები
დიგიტალიზაცია
საკომლო წიგნები
აუდიოსტუდია
ელექტრონული ბიბლიოთეკა
სემინარები და პრაქტიკები
დეპოზიტური შენახვა

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სახელმწიფო დაწესებულებაა, როემლიც მოქალაქეებს სთავაზობს

სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო

საჯარო რეესტრის სააგენტო

ფიზიკური პირებისათვის


კერძო სამართლის სუბიექტებისათვის:


საჯარო სამართლის სუბიექტებისათვის

- See more at: http://www.justice.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=227#sthash.5bFDNNr1.dpufსაქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სახელმწიფო დაწესებულებაა, როემლიც მოქალაქეებს სთავაზობს  
სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო
საჯარო რეესტრის სააგენტო

ფიზიკური პირებისათვის

კერძო სამართლის სუბიექტებისათვის:
საჯარო სამართლის სუბიექტებისათვის