საჯარო ინფორმაცია ღიაა და ყველასათვის ხელმისაწვდომია, გარდა სახელმწიფო, კომერციულ და პირად საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა;

საჯარო ინფორმაციის მისაღებად პირი წარადგენს წერილობით განცხადებას;

საჯარო ინფორმაცია გაიცემა დაუყოვნებლივ ან კანონით დადგენილ შემთხვევებში არაუგვიანეს 10 დღისა;

მოქალაქეს უფლება აქვს აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა, (ასლი, ამობეჭდილი ან ელექტრონული ვერსია) თუ იგი სხვადასხვა სახით არსებობს, აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში;

გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის ასლის სახით მიწოდების შემთხვევაში "საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად საჯარო ინფორმაციის გამომთხოვნ პირს ეკისრება შემდეგი მოსაკრებლის გადახდა:ასლი - ერთი გვერდი - 0,05 ლარი;
პრინტერზე ამობეჭდვა - ერთი გვერდი - 0,10 ლარი;

კომპაქტურ დისკზე ინფორმაციის ჩაწერა - 1 დისკი - 2,65 ლარი (კომპაქტური დისკის წარმოდგენის შემთხვევაში ინფორმაციის ჩაწერა უფასოა);
დისკეტაზე ინფორმაციის ჩაწერა - 1 დისკეტა - 1,3 ლარი (დისკეტის წარმოდგენის შემთხვევაში ინფორმაციის ჩაწერა უფასოა);


საჯარო თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება

საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი

დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით

დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

ინფორმაცია სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში 2013 წელს ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსების შედეგების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წლიური ანგარიში (2012 წლის 10 დეკემბრიდან 2013 წლის 10 დეკემბრამდე) 

მთავრობის დადგენილება 219 საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მესამე თავი

საქართველოს კანონი საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 37-ე - მე-40 მუხლების შესაბამისად საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა (I კვარტალი, 2013 წელი)

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 37-ე - მე-40 მუხლების შესაბამისად საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა (II კვარტალი, 2013 წელი)

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 37-ე - მე-40 მუხლების შესაბამისად საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა (III კვარტალი, 2013 წელი)

საჩივრის ფორმა

ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ადმინისტრაციის დეპარტამენტი

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელი პირი :
თამთა ფეტვიაშვილი - ადმინისტრაციის მრჩეველი          
ტელ: (+995 32)   240 57 61                                
tphetviashvili@justice.gov.ge                                                                                                                                                                                 
მის: ქ. თბილისი, გორგასლის # 24 ა                                                                     

სსიპ სმართ ლოჯიქი

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი:
რობერტ მაღლაკელიძე - იურისტი

ტელეფონი: 995 (32) 2405 800
ელექტრონული ფოსტა: rmaghlakelidze@justice.gov.ge 
მისამართი: ქ. თბილისი, გორგასლის 24ა