თარიღი: 04 ნოემბერი 2013 14:28:19
იუსტიციის სამინისტროს  მიერ მომზადებული კანონპროექტი, რომელიც კერძო იპოთეკის სფეროში ახალ რეგულაციებს აწესებს, „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ვებგვერდზე განთავსდა. საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, დღეიდან ყველა დაინტერესებულ პირს საშუალება ეძლევა, „საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში“, „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ კანონსა და „ნოტარიატის შესახებ&