თარიღი: 01 მარტი 2010 20:51:25
სანოტარო საქმიანობაში დანერგილი სიახლით, რომელიც უცხოეთში მყოფ  მოქალაქეს საშუალებას აძლევს ნებისმერი სახის თანხმობა ნოტარიულად ონლაინ-რეჟიმში დაამოწმოს, ნოტარიუსები დღეში, საშუალოდ, სამ მოქალაქეს ემსახურებიან. აღნიშნული სიახლე საქართველოში 2010 წლის 20 იანვრიდან დაინერგა. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 20 იანვრის ბრძანების საფუძველზე, ცვლილება შევიდა „სანოტარო მოქმედებათა შე