თარიღი: 17 თებერვალი 2010 22:24:47
2010 წლის 16 და 17 თებერვალს, საქართველოს  მთავარ  პროკურატურაში პროკურორებმა და მასწავლებლებმა მოზარდებთან კომუნიკაციის უნარებში ტრენინგები გაიარეს. პროკურორები და მასწავლებლები გაეცნენ  თანამედროვე სწავლების მეთოდებს, მოზარდების სწრაფი სწავლების მექანიზმებს, აუდიტორიაზე ზემოქმედების ფსიქოლოგიურ კანონზომიერებებს,  ეფექტურ კომინიკაციასა  და  სხვა საინტერესო საკითხს.ტრ