თარიღი: 16 თებერვალი 2010 20:16:06
საქართველოს პროკურატურა უახლოეს პერიოდში დაზარალებულთა ცენტრებს გახსნის. იუსტიციის სამინისტროსა და პროკურატურის ერთობლივი პროექტის მიზანია დანაშაულის შედეგად დაზარალებული პირების დახმარება - მათთვის უფლება-მოვალეობების, უფასო იურიდიული დახმარების კრიტერიუმების განმარტება, საჭიროების შემთხვევაში იურიდიული დახმარების სამსახურთან გადამისამართება, ტრეფიკინგისა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის არსებუ