სტრატეგიული მიზანი #1: სამინისტროს საქმიანობაზე ინფორმაციის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
 
სტრატეგიული მიზანი #2: საზოგადოებრივი მართლშეგნების ამაღლების ხელშეწყობა:
 
სტრატეგიული მიზანი #3: მოქალაქეების ჩართულობის წახალისება გადაწყვეტილების   მიღების პროცესში:
 
სტრატეგიული მიზანი #4: კომუნიკაციისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროცესების გაუმჯობესება