ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლა წარმოადგენს საქართველოს ხელისუფლების ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხს.

ტრეფიკინგთან ბრძოლის სახელმწიფო პოლიტიკა ეფუძნება საყოველთაოდ ცნობილ  4 P-ს პრინციპს (Prevention, Protection, Prosecution, Partnership), რომელიც მიმართულია დანაშაულის პრევენციის, მსხვერპლთა დაცვის, პროაქტიული გამოძიებისა და ეფექტიანი სისხლისსამართლებრივი დევნისა და თანამშრომლობის ღონისძიებების გაძლიერებისაკენ.