ნარკომანიასთან ბრძოლა წარმოადგენს საქართველოს მთავრობისა და იუსტიციის სამინისტროს ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას. ნარკომანიასთან ბრძოლის სახელმწიფო პოლიტიკის განვითარების პროცესში უწყება მუდმივად ეყრდნობა და ითვალისწინებს საერთაშორისო სტანდარტებს.

ეფექტიანი და კოორდინირებული ინსტიტუციური მექანიზმის შექმნის მიზნით, 2011 წლის 22 ნოემბერს საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით (#751) შეიქმნა ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო (შემდგომში საბჭო), რომლის შემადგენლობა მოგვიანებით, 2014 წლის 7 მაისს, გადამტკიცდა საქართვლოს მთავრობის N342 დადგენილებით.

საბჭოს ხელმძღვანელობს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი და მის შემადგენლობაში შედიან შესაბამისი სამთავრობო უწყებების თანამდებობის პირები, ასევე, ექსპერტების სახით მოწვეულნი არიან საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.

საბჭოს სამდივნოს ფუნქციას ასრულებს იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტი, რომელიც საბჭოს უწევს ტექნიკურ და შინაარსობრივ დახმარებას და სამუშაო ჯგუფებისა და დამოუკიდებელი ექსპერტების საქმიანობის წარმართვას უზრუნველყოფს.

საბჭოს მიზნებია:
-     ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის ადამიანის უფლებათა დაცვის პრინციპებზე დაფუძნებული და  დაბალანსებული ნარკოპოლიტიკის განსაზღვრა;
-    ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფო სტრატეგიისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმების შემუშავება, მისი პერიოდული განახლება და შესრულების მონიტორინგი;
-    თანამედროვე გამოწვევების საპასუხოდ და აღნიშნული სტრატეგიის განვითარების მიზნით წინადადებებისა და რეკომენდაციების მომზადება;
-    სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების პროცესში უწყებათაშორისი კოორდინაცია.

ნარკომანიასთან ბრძოლის ახლებური მიდგომისა და დაბალანსებული პოლიტიკის დანერგვის მიზნით, 2013 წლის დეკემბერში საბჭომ დაამტკიცა ნარკომანიასთან ბრძოლის ეროვნული სტრატეგია, რომლის მიზანია ქვეყანაში ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო ბრუნვით გამოწვეული სამედიცინო, სოციალური და ეკონომიკური ზიანის შემცირება ინდივიდის, ოჯახის, თემის, საზოგადოების, ეროვნულ დონეზე. აღსანიშნავია, რომ ნარკომანიასთან ბრძოლის ერთიანი სტრატეგია ეფუძნება ოთხსვრეტოვან მიდგომას:

-    პრევენცია და განათლება;
-    ზიანის შემცირება;
-    მკურნალობა და რეაბილიტაცია;
-    მიწოდების შემცირება (სისხლისსამართლებრივი ზომების გაძლიერება ნარკოტიკული დანაშაულების წინააღმდეგ);

სწორედ აღნიშნულ ოთხსვეტოვანი ნარკო-სტრატეგიასა და ადამიანის უფლებებათა დაცვასა და პატივისცემას ემყარება საბჭოს მიერ 2013 წელს და 2016 წლის დეკემბერში დამტკიცებული, შესაბამისად, 2014-2015 და 2016-2018 წლების სამოქმედო გეგმები. ნარკომანიასთან ბრძოლის ორივე სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში ჩართულნი იყვნენ, როგორც შესაბამისი სამთავრობო უწყებათა წარმომადგენლები, ისე - დამოუკიდებელი ექსპერტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. დოკუმენტები სრულად ასახავს ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის თანამედროვე გამოწვევებსა და საერთაშორისო, განსაკუთრებით, ევროპულ სტანდარტებს.

ადამიანის უფლებათა დაცვასა და პატივისცემაზე დამყარებული ახალი მიდგომის ამოცანაა, განხორციელდეს სოციალური და, რაც ყველაზე მთავარია, საგანმანათლებლო და პრევენციულ ღონისძიებები. ამასთან კიდევ უფრო გაძლიერდეს ნარკოტიკულ დანაშაულთან ბრძოლა და, მეორე მხრივ, განვითარდეს ნარკომომხმარებელთა და ნარკოდამოკიდებულთა სამედიცინო-სარეაბილიტაციო საშუალებები.

ნარკომანიასთან ბრძოლის სტრატეგია, 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმა და სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაცია დადებითად შეფასდა ევროსაბჭოს ექსპერტთა ჯგუფის მიერ, ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შემფასებელი მისიის მიერ (2015 წლის 18 დეკემბერის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის მეოთხე პროგრეს ანგარიშით), აგრეთვე აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოცემულ 2015 წლის ყოველწლიურ ანგარიშში. ამასთან, ახალი 2016-2018 წლების სამოქმედო გეგმა ხაზგასმულ იქნა ევროკომისიის 2017 წლის ე.წ. „პოსტ-სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის“ შეფასებით ანგარიშში.

ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის 2016-2018 წლების სამოქმედო გეგმა ეყრდნობა ისეთ ძირითად პრინციპებს, როგორიცაა, მიწოდების შემცირება, მოთხოვნის შემცირება - პრევენცია და მკურნალობა - რეაბილიტაცია, ზიანის შემცირება, ასევე, მკურნალობა-რეაბილიტაცია და ზიანის შემცირება თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში. ამასთან, სამოქმედო გეგმაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ნარკოპოლიტიკის დახვეწასა და  კოორდინაციისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებას.

საბჭო, ასევე, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებსა თუ სახელმწიფო უწყებებს შორის თანამშრომლობის მიმართულებით. ამ მხრივ აღსანიშნავია, რომ 2012 წლის 13 მარტს ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს ნარკომანიასთან ბრძოლის საბჭოსა და საქართველოში შიდსთან, ტუბერკულოზსა და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის პროექტების სახელმწიფო საკოორდინაციო საბჭოს შორის, რომლის თანახმადაც გაძლიერდება თანამშრომლობა ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ნარკომანიის პრევენციის მიზნით. მემორანდუმი მიზნად ისახავს ამ ორი საბჭოს ერთობლივი საქმიანობებისა და პროგრამების უკეთეს კოორდინაციას, ორივე მხრიდან ადამიანური და მატერიალური რესურსების ეფექტიან გამოყენებას.

2015 წლის 4 ნოემბერს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და ევროპის ნარკოტიკებისა და ნარკომანიის მონიტორინგის ცენტრს (EMCDDA) შორის გაფორმდა მემორანდუმი. მხარეები ნარკოტიკებზე ინფორმაციის შეგროვების, დამუშავებისა და გავრცელების კუთხით  თანამშრომლობაზე შეთანხმდნენ. ამასთან, მემორანდუმის მიზანია ნარკოვითარების მონიტორინგისა და შეფასების სისტემების შედარებითი ინდიკატორების განვითარება-სრულყოფა.  

მემორანდუმის ფარგლებში ევროპის ნარკოტიკებისა და ნარკომანიის მონიტორინგის ცენტრი დაეხმარება საქართველოს ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვისა და ნარკოვითარების მონიტორინგის სფეროში ექსპერტების მომზადებაში; მიაწვდის ქართულ მხარეს ნარკოდანაშაულის უახლესი სამეცნიერო კვლევის შედეგებს. მხარეები სისტემატურად გაცვლიან ინფორმაციას ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვაში მოქცეულ ახალი ტიპის ნარკოტიკებსა და ფსიქოტროპულ ნივთიერებებზე, მათი წარმოებისა და გამოყენების ტექნოლოგიებზე.

EMCDDA-თან თანამშრომლობის ფარგლებში საქართველომ, თავის მხრივ, აიღო ვალდებულება დანერგოს ქვეყანაში მტკიცებულებებზე დაფუძნებული სამეცნიერო-პრაქტიკული მეთოდოლოგიები, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნება ქვეყანაში ნარკოვითარებასთან დაკავშირებული უახლესი ინფორმაციის შეგროვება და ანალიზი. ამის გათვალისწინებით, ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში იქმნება ნარკოვითარების მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი, რომელიც დაფუძნების შემდეგ პასუხისმგებელი იქნება სტატისტიკასა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინფორმაცია მიაწოდოს ევროპის ნარკოტიკებისა და ნარკომანიის მონიტორინგის ცენტრს.


ნარკომანიასთან ბრძოლის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა  
ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის 2016-2018 წლების სამოქმედო გეგმა
ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმა
ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფო სტრატეგია
ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს დებულება
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/international-affairs/general/docs/fourth_report_georgia_implementation_action_plan_visa_liberalisation_en.pdf