საყოველთაო ხელმისაწვდომობა საქართველოს ფოტომემკვიდრეობაზე
პროექტის სახელწოდება და ნომერი
საყოველთაო ხელმისაწვდომობა საქართველოს ფოტომემკვიდრეობაზე

§ 17, 000

No 01-08


პროექტის მიზნები

პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს ეროვნული არქივის კინო-ფოტო-ფონო-დოკუმენტების ცენტრალურ არქივში დაცული ფოტოდოკუმენტების ონლაინ კატალოგისა და მონაცემთა ბაზის შექმნას.
ამ ინფორმაციის მოძიება შესაძლებელი იქნება ეროვნული არქივის ინტერნეტგვერდის საშვალებით.
პროექტის ფარგლებში მოხდა 10 ათასი ფოტოდოკუმენტის ელექტრონული ვერსიის განთავსება სპეციალურ ვებგვერძე.
    

პროექტის ბენეფიციარი და განმახორციელებელი ორგანიზაცია

საქართველოს ეროვნული არქივი
(USESCO)


პროექტის ხანგრძლიობა
12/08 - 12/09

საკონტაქტო პირი კოტე ნაკაშიძე
99595 36 80 10

სოფო ჯობავა
99599 94 75 59
უსაფრთხოების კოდი