არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სამსახური
01.    ბენეფიციარი:
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სამსახური
პროექტი:
საპილოტე პროექტი ,,კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვან დამნაშავეთა ალტერნატიული რეაბილიტაცია"(მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია, იურიდიული დახმარება, განათლების მიღება);

პერიოდი:
2008წ. ივლისი - 2010წ. ივლისი

დონორი:
UNICEF
PRI
 
02.    ბენეფიციარი:
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სამსახური
პროექტი:
თანამშრომლობა NORLAG-თან, ძირითადი მიზანი - სასჯელის სახის, საზოგადოებისთვის სასარგებლოშრომის დამკვიდრება

პერიოდი:
მიმდინარე

დონორი:
NORLAG (ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მრჩეველთა მისია)
 
03.    ბენეფიციარი:
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სამსახური
პროექტი:
"პრობაციისა და პენიტნციური სისტემის რეფორმა საქართველოში"

პერიოდი:
მიმდინარე

დონორი:
ევროკომისია
 
04.    ბენეფიციარი:
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სამსახური
პროექტი:
ასოციაცია ,,ქალი და ბიზნესი" – სარეაბილიტაციო პროგრამა (არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადება)

პერიოდი:
დაგეგმილია ხანგრძ. 6 თვე

დონორი:
PRI
NORLAG