საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტი
ბენეფიციარი:
საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტი
პროექტი:
საქართველოში სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის რეფორმის სახეები არასრულწლოვანი მსჯავრდებულებისათვის
პერიოდი:
დაგეგმილი (ხანგრძლივობა 24 თვე)
დონორი:
UNICEF