საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
ბენეფიციარი:
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
Human Dynamics, avstria
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს რეფორმის ხელშეწყობა
€ 1 995 460
No 148 044
პროექტის მიზნები
1) პოლიტიკისა და სტრატეგიის განხორციელების ორგანოების გაძლიერება და პოლიტიკის შექმნის პროცესის განვითარება იუსტიციის სამინისტროში;
2) იუსტიციის სამინისტროს ადამიანთა რესურსებისა და ბიუჯეტის განაწილების გაძლიერება;
3) საჯარო რეესტრის შემდგომი განვითარების
პროექტის ხანგრძლიობა:
08/06 - 02/09
საკონტაქტო პირი:
კატია დორმიჩევა
ჯგუფის ლიდერი

მაია ჩოჩუა
პროექტის კოორდინატორი
უსაფრთხოების კოდი