აღსრულების ეროვნული ბიუროს მხარდაჭერა
პროექტის სახელწოდება და ნომერი
აღსრულების ეროვნული ბიუროს მხარდაჭერა


პროექტის მიზნები

აღსრულების ეროვნული ბიუროს საჯარო მოხელეებისა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.
    

პროექტის ბენეფიციარი და განმახორციელებელი ორგანიზაცია

აღსრულების ეროვნული ბიურო

გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება (GTZ)


პროექტის ხანგრძლიობა
2009