ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტი
ბენეფიციარი:
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტი
დონორი:
ევროპის საბჭო
პროექტი:
სემინარი დეპარტამენტის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით

პერიოდი:
2008წ. ივლისი