საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
01.    ბენეფიციარი:
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
პროექტი:
თანამშრომლობა ,,ბიზნეს კლიმატის რეფორმის" პროექტთან (კომერციული,იურიდიული სტრუქტურის გაუმჯობესება; პროფესიონალიზმის გაძლიერება; ქონების რეგისტრაციის გამარტივებული პროცედურის და გირავნობის სისტემის დანერგვა; საგადასახადო და საბაჟო გაუმჯობესება; სამეწარმეო რეგისტრაციის, ლიცენზირების გამარტივებული  პროცედურების შემოღება)
პერიოდი:
2005წ.ნოემბერი–2009წ.სექტემბერი

დონორი:
USAID
 
02.    ბენეფიციარი:
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
პროექტი:
"ორგანიზაციული განვითარება და მომხმარებელთა გაუმჯობესებული მომსახურება"

პერიოდი:
2008წ.ივნისი–2012წ.დეკემბერი

დონორი:
SIDA
 
03.    ბენეფიციარი:
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
პროექტი:
"სოფლის განვითარების პროექტი" (მიწისა და უძრავი ქონების  რეგისტრაციისა და მიწის კადასტრის მონაცემთა ბაზების ინტეგრაცია; საინფორმაციო პროგრამების განვითარება)
პერიოდი:
2007 - 2009 წ.

დონორი:
მსოფლიო ბანკი