აღსრულების ეროვნული ბიუროს ტექნიკური და ინტელექტუალური მხარდაჭერა
პროექტის სახელწოდება და ნომერი
„აღსრულების ეროვნული ბიუროს ტექნიკური და ინტელექტუალური მხარდაჭერა“

$ 30 000 (დაახლოებით)


პროექტის მიზნები

აღსრულების ეროვნული ბიუროს აღჭურვა სპეციალური კომპიუტერული პროგრამით სტაჟიორთა გამოცდების შესაფასებლად;
რეგიონული ბიუროებისათვის ტექნიკური აღჭურვილობის შესყიდვა (განხილვის პროცესში);
აღსრულების ეროვნული ბიუროს უზრუნველყოფა კომპიუტერული პროგრამით.
    

პროექტის ბენეფიციარი და განმახორციელებელი ორგანიზაცია

აღსრულების ეროვნული ბიურო

ამერიკელ იურისტთა ასოციაცია (ABA)


პროექტის ხანგრძლიობა
2009 წ.