ევროკომისიის სისხლის სამართლის რეფორმის საბიუჯეტო დახმარების პროგრამა
პროექტის სახელწოდება და ნომერი
ევროკომისიის სისხლის სამართლის რეფორმის საბიუჯეტო დახმარების პროგრამა

€ 15 000 000
€ 1,000,000 (ტექნიკური დახმარება)


No 2008/ 019-630


პროექტის მიზნები

პროგრამის ძირითადი მიზანი არის საქართველოში კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების დაცვა.


პროექტის ბენეფიციარი და განმახორციელებელი ორგანიზაცია

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო და სხვა იუსტიციის სექტორის დაწესებულებები.


პროექტის ხანგრძლიობა

12/08 - 12/2010


საკონტაქტო პირი

იუსტიციის სამინისტრო: თამარ თომაშვილი (საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე)

ნათია ოდიშარია
ეროვნული კოორდინატორი
უსაფრთხოების კოდი