რესურსების გაუმჯობესება კანონის უზენაესობის ხელის შეწყობის მიზნით
პროექტის სახელწოდება და ნომერი
რესურსების გაუმჯობესება კანონის უზენაესობის ხელის შეწყობის მიზნით
€ 2700000


პროექტის მიზნები

1) რესურსების გაუმჯობესება იუსტიციის სამინისტროში, რათა უზრუნველყოფილ იქნას სისხლისსამართლებრივი კანონმდებლობის რეფორმის სტრატეგიის დაარსება. რესურსების გაუმჯობესება უფასო იურიდული დახმარების სფეროსა და ეროვნული პრობაციის სამსახურში.
2) იუსტიციის სამინისტროს შესაძლებლობების გაძლიერება, რათა გაუმჯობესდეს საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულება.


პროექტის ბენეფიციარი და განმახორციელებელი ორგანიზაცია

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო (სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო,  ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სახელმწიფოს წარმომადგენლობა,  საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტი, საერთაშორისო კერძო სამართლის დეპარტამენტი)


პროექტის ხანგრძლიობა

03/09 - 09/11


საკონტაქტო პირი
თამარ ხულორდავა
(+995 32) 943763