სარეაბილიტაციო პროგრამები არასრულწლოვანი პრობაციონერებისათვის
პროექტის სახელწოდება და ნომერი
სარეაბილიტაციო პროგრამები არასრულწლოვანი პრობაციონერებისათვის

§ 903 000


პროექტის მიზნები

პროექტის ძირითადი მიზანია პატიმრობის ალტერნატივების დამკვიდრება, სოციალური რეინტეგრაციის დონის გაუმჯობესება და კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვებისათვის სამართლებრივი დახმარების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.პროექტის ბენეფიციარი და განმახორციელებელი ორგანიზაცია

იუსტიციის სამინისტრო
UNICEF


პროექტის ხანგრძლიობა

06/07 - 06/10


საკონტაქტო პირი
თეონა კუჭავა
უსაფრთხოების კოდი