წამების პრევენცია საქართველოში
პროექტის სახელწოდება და ნომერი
წამების პრევენცია საქართველოში

€ 391864

No H-2006-118-126


პროექტის მიზნები

OPCAT-ის იმპლემენტაციისა და საქართველოში წამების პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში დამოუკიდებელი საზოგადოებრივი მონიტორინგის ხელშეწყობა;
ტრენინგების ჩატარება და შესაძლებლობების განვითარება


პროექტის ბენეფიციარი და განმახორციელებელი ორგანიზაცია

იუსტიციის სამინისტრო
ციხის საერთაშორისო რეფორმა (PRI)


პროექტის ხანგრძლიობა
06/08 - 12/11 


საკონტაქტო პირი
ცირა ჭანტურია
პროექტის კოორდინატორი
უსაფრთხოების კოდი