ორგანიზებული განვითარება და მომხმარებელთა გაუმჯობესებული მომსახურება (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო)
პროექტის სახელწოდება და ნომერი
ორგანიზებული განვითარება და მომხმარებელთა გაუმჯობესებული მომსახურება (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო)


პროექტის მიზნები

შიდა საჯარო რეესტრს ეხმარება უზრუნველყოს ეფექტური, გამჭირვალე და რენტაბელური მომსახურება ერთიანი სტრატეგიული პრინციპების და ტექნიკური სტანდარტების შესაბამისად, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული სანდო ინფორმაციის საშუალების, რომლის მართვას განახორციელებს მიწის ადმინისტრირების ორგანიზაცია.


პროექტის ბენეფიციარი და განმახორციელებელი ორგანიზაცია

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (SIDA)


პროექტის ხანგრძლიობა
06/08 - 12/11


საკონტაქტო პირი
ეკატერინე მესხიძე
პროექტის მენეჯერი
უსაფრთხოების კოდი