„სოფლის განვითარების" პროექტის ინსტიტუციური რეფორმის კომპონენტი
პროექტის სახელწოდება და ნომერი
„სოფლის განვითარების" პროექტის ინსტიტუციური რეფორმის კომპონენტი

§ 200 020 (დაახლოებით)


პროექტის მიზნები

პროექტის აღნიშნული კომპონენტის ძირითადი მიზანია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერა საქართველოში მუდმივმოქმედი სარეფერენციო სისტემის ჩამოყალიბებისთვის.


პროექტის ბენეფიციარი და განმახორციელებელი ორგანიზაცია

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
მსოფლიო ბანკი


პროექტის ხანგრძლიობა
2007 - 06/2010

საკონტაქტო პირი
ეკატერინე მესხიძე
პროექტის მენეჯერი
უსაფრთხოების კოდი