თარიღი: 21 ნოემბერი 2009 20:26:15
საქართველოს კანონი "ამნისტიის შესახებ" დღეიდან ძალაში შევიდა. კანონი ეხება 600-ზე მეტ მსჯავრდებულს და ასევე ყველა იმ ბრალდებულს, რომლებმაც 2009 წლის 15 ოქტომბრამდე ჩაიდინეს ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან პრეკურსორის უკანონო შეძენა, შენახვა და გადაზიდვა ანუ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებუკლი დანაშაული."ამნისტიის შესახებ" კანონი ეხება ასევ