თარიღი: 16 ნოემბერი 2016 09:19:13
1. საგრანტო პროგრამის #004-2016 „ქუჩაში მცხოვრებ ან/და მომუშავე ბავშვთა იდენტიფიცირებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის“ ფარგლებში შექმნილმა საგრანტო საბჭომ განიხილა შემოსული განაცხადები და გადაწყვიტა: 2. კონკურსის მონაწილეებს შედეგების გასაჩივრება შეუძლიათ გრანტის გამცემთან ან სასამართლოში ადმინისტრაციული წესით.  
თარიღი: 16 ნოემბერი 2016 19:38:08
საჩივარი „ტურავა და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ“, რომელშიც ერთ-ერთი მომჩივანი იყო ქალბატონი ნინო გვენეტაძე, საქართველოს მთავრობას შეპასუხებისთვის მოეწოდა 2015 წლის 13 ოქტომბერს.2016 წლის 28 აპრილს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მთავრობას აცნობა, რომ მომჩივანმა, ნინო გვენეტაძემ, მოითხოვა მის მიერ ევროპულ სასამართლოში წარდგენილი საჩივრის ამორიცხვა სასამართლოს განსახილველ საქმ