თარიღი: 14 ნოემბერი 2014 21:10:00
ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა დადებითად შეაფასა 2013-2014 წლებში სასჯელაღსრულების სისტემაში გატარებული ფუნდამენტური რეფორმები ჰეპატიტისა და ტუბერკულოზის მკურნალობასთან დაკავშირებით და ერთდროულად ხუთი საქმე საქართველოს წინააღმდეგ აღსრულებულად გამოაცხადა.2014 წლის 12 ნოემბრის ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის შემაჯამებელი რეზოლუციით (CM/ResDH(2014)209) აღსრულებულად გამოცხადდა ადამიანის უფლებათ
თარიღი: 14 ნოემბერი 2014 21:25:59
საქართველოს პარლამენტმა „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ კანონში ცვლილებები მესამე მოსმენით მიიღო.  მიმდინარე წლის მარტში მიღებული კანონის ამოქმედების შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე კანონიერი საფუძვლის გარეშე აღმოჩნდა უცხოელთა განსაზღვრული კატეგორია (2000-მდე პირი), რომლებიც, ბინადრობის ნებართვის მოპოვებისთვის დადგენილი პირობების დაუკმაყო