თარიღი: 03 ნოემბერი 2016 17:23:09
1. საგრანტო პროგრამის #003-2016 „ყოფილ მსჯავრდებულთათვის ტატუს მოშორება“ ფარგლებში შექმნილმა საგრანტო საბჭომ განიხილა შემოსული განაცხადები და გადაწყვიტა:2. კონკურსის მონაწილეებს შედეგების გასაჩივრება შეუძლიათ გრანტის გამცემთან ან სასამართლოში ადმინისტრაციული წესით.