თარიღი: 28 ოქტომბერი 2015 19:18:38
საგრანტო პროგრამის „ყოფილ მსჯავრდებულთა ბიზნესინიციატივების მხარდაჭერა“ (#003-2015) ფარგლებში შექმნილმა საგრანტო საბჭომ განიხილა შემოსული განაცხადები და გადაწყვიტა: კონკურის მონაწილეებს შედეგების გასაჩივრება შეუძლიათ გრანტის გამცემთან ან სასამართლოში ადმინისტრაციული წესით.