თარიღი: 27 მარტი 2014 21:07:24
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო აცხადებს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) პრევენციის მიზნით საინფორმაციო კამპანიის წარმოებაზე მიმართულ საგრანტო კონკურსს.საერთაშორისო ვალდებულებების, ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული საქმიანობებისა და პრევენციული ღონისძიებების ეფექტურად წარმართვის მიზნით საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო აცხადებს საგრანტო კონკურსს არასამთავრო