თარიღი: 19 მარტი 2009 00:00:00
მართლზომიერ მფლობელობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარებას მხოლოდ საჯარო რეესტრი ახორციელებს. დღეისათვის თბილისის სარეგისტრაციო სამსახურში ამ მომსახურებისათვის 2206 განაცხადია შესული. თბილისის მერიიდან გადმოცემული 2000 საქმის განხილვა დასრულებულია. განცხადებების ნაწილი უკვე დაკმაყოფილდა და მოქალაქეებმა მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთებზე საჯარ