თარიღი: 08 მარტი 2013 16:20:23
კომისიის მიერ მომზადებული დასკვნის პროექტში ნათქვამია, რომ ცვლილებების დიდი უმრავლესობა არის მისასალმებელი, პროგრესული და ემსახურება მოქმედი კანონის ნაკლოვანებების გამოსწორების მიზანს. მოქმედი კანონის ზოგიერთი დებულების მიმართ კი გამოთქმულია მოსაზრება, რომ იგი საეჭვოა მისი კონსტიტუციასთან შესაბამისობის თვალსაზრისით.ვენეციის კომისია ეთანხმება და დადებითად აფასებს საქართველოს მთავრობის მიერ მომზადებ