საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ

თარიღი: 30 ოქტომბერი 2017
საგრანტო პროგრამის (#002-2017) - „საინფორმაციო კამპანია ნარკოტიკების ავადმოხმარებით გამოწვეული ზიანისა და ქუჩაში მცხოვრები ან/და მომუშავე ბავშვთა მიმართ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) პრევენციის მიზნით“-  ფარგლებში შექმნილმა საგრანტო საბჭომ განიხილა შემოსული განაცხადები და გადაწყვიტა:2კონკურსის მონაწილეებს შედეგების გასაჩივრება შეუძლიათ გრანტის გამცემთან ან სასამართლოში ადმინისტრაციული წესით.