საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო აცხადებს საგრანტო კონკურსს დანაშაულის ეფექტური პრევენციის მიზნით

თარიღი: 13 აპრილი 2016
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი ახორციელებს ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამას. პროგრამა უზრუნველყოფს მასში ჩართული ბენეფიციარების რესოციალიზაციის პროცესის ხელშეწყობას. ბენეფიციართა მომსახურებისა და რეაბილიტაციის პროცესის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო აცხადებს საგრანტო კონკურსს,  1 (ერთი) გრანტი გაიცემა შემდეგი მიმართულების ფარგლებში:კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ წარმოდგენილ დოკუმენტებში.
საგრანტო განაცხადი გამოგზავნეთ ელექტრონულ ფოსტაზე: grants@justice.gov.ge განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2016 წლის 23 აპრილი 18:00 საათი.

დანართი #1 - საგრანტო წინადადება
დანართი #2 - სამოქმედო გეგმა
დანართი #3 - ბიუჯეტის ფორმა
საგრანტო საბჭოს განცხადება
წინადადების შეფასების კრიტერიუმები
გრანტის გაცემის წესი
საგრანტო განაცხადის ფორმა
შესასრულებელი სამუშაო