იუსტიციის სამინისტროს საგრანტო პროგრამის „დანაშაულის ეფექტური პრევენცია “ შედეგები

თარიღი: 13 აპრილი 2016
1. საგრანტო პროგრამის „დანაშაულის ეფექტური პრევენცია“ (#002-2016) ფარგლებში შექმნილმა საგრანტო საბჭომ განიხილა შემოსული განაცხადები და გადაწყვიტა:2. კონკურსის მონაწილეებს შედეგების გასაჩივრება შეუძლიათ გრანტის გამცემთან ან სასამართლოში ადმინისტრაციული წესით.