იუსტიციის სამინისტროს საგრანტო პროგრამის „ყოფილ მსჯავრდებულთა ბიზნესინიციატივების მხარდაჭერა“ შედეგები

თარიღი: 04 აპრილი 2016
1. საგრანტო პროგრამის „ყოფილ მსჯავრდებულთა ბიზნესინიციატივების მხარდაჭერა“ (#001-2016) ფარგლებში შექმნილმა საგრანტო საბჭომ განიხილა შემოსული განაცხადები და გადაწყვიტა:


2. კონკურსის მონაწილეებს შედეგების გასაჩივრება შეუძლიათ გრანტის გამცემთან ან სასამართლოში ადმინისტრაციული წესით.