საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო აცხადებს საგრანტო კონკურსს დანაშაულის ეფექტური პრევენციის მიზნით

თარიღი: 23 მარტი 2016
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი ახორციელებს ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის, დანაშაულის მეორე დონის პრევენციისა და განრიდების და მედიაციის პროგრამებს. პროგრამები უზრუნველყოფს ბენეფიციარების რესოციალიზაციის პროცესის ხელშეწყობას. აღნიშნულ პროგრამებში ჩართულ ბენეფიციართა უნარების განვითარების, საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის, ანტისოციალური ქცევის პრევენციის, დანაშაულებრივი ქცევის პრევენციისა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გაანალიზების  მიზნით, იუსტიციის სამინისტროს მიერ  6 (ექვსი) გრანტი გაიცემა შემდეგი მიმართულების ფარგლებში:კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ წარმოდგენილ დოკუმენტებში.
საგრანტო განაცხადი გამოგზავნეთ ელექტრონულ ფოსტაზე: grants@justice.gov.ge განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2016 წლის 3 აპრილი 18:00 საათი.
 
 

დანართი #1 - საგრანტო წინადადება
დანართი #2 - სამოქმედო გეგმა
დანართი #3 - ბიუჯეტის ფორმა
გრანტის გაცემის წესი
საგრანტო საბჭოს განცხადება
წინადადების შეფასების კრიტერიუმები
საგრანტო განაცხადის ფორმა
შესასრულებელი სამუშაოს აღწერილობა