იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ნოტარიუსების საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის საბუთების მღებას იწყებს

თარიღი: 11 იანვარი 2012

იუსტიციის სასწავლო ცენტრი იწყებს საბუთების მიღებას ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების მსურველთათვის.

გამოცდა ტარდება ორ ეტაპად:პირველი ეტაპი  ზოგადი უნარ-ჩვევები - 11 თებერვალს, მეორე ეტაპი - პროფესიული ტესტი- 18 თებერვალს.

საგამოცდო  თემატიკა (სრული თემატიკა იხილეთ დანართში):

 • საკონსტიტუციო სამართალი;
 • სამოქალაქო სამართალი;
 • სამოქალაქო სამართლის პროცესი;
 • ადმინისტრაციული სამართალი;
 • სამეწარმეო სამართალი;
 • ნოტარიატი.

გამოცდის ჩაბარების მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

 • უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის -დიპლომის ასლი;
 • CV;
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • ფერადი ფოტოსურათი;
 • გამოცდაში მონაწილეობისათვის კანონით დადგენილი საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი 150 ოდენობით (საბანკო რეკვიზიტები იხილეთ დანართში).

საბუთების მიღება წარმოებს 6 თებერვლის ჩათვლით შემდეგ ელექტრონული მისამართზე: trainingcenter@justice.gov.ge
შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 995 3 22405199

პროგრამა

საბანკო რეკვიზიტები