საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა სამემკვიდრეო საქმეთა ელექტრონულ არქივს ქმნის

თარიღი: 22 დეკემბერი 2009

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში დაიწყო პალატის სანოტარო არქივში განთავსებული მემკვიდრეობის გაცემასთან დაკავშირებული დოკუმენტებისა და ანდერძის თაობაზე არსებული მონაცემების ელექტრონულ ბაზაში აღრიცხვის პროცესი.

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის არქივში არსებული მონაცემთა ბაზა მოიცავს 1950  წლიდან 2009 წლამდე პერიოდში არსებულ შესაბამის სანოტარო დოკუმენტაციას. 

ელექტრონულ სანოტარო პროგრამაში განთავსდება ამომწურავი ინფორმაცია  მამკვიდრებლებისა და იმ მემკვიდრეების თაობაზე, რომელთაც სანოტარო ბიუროში შეტანილი ჰქონდათ განცხადება სამკვიდრო მოწმობის მიღებასთან დაკავშირებით ან  უკვე მიღებული აქვთ სამკვიდრო მოწმობა.

მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის აღწერის პროცესში ჩაერთვება საქართველოში ყველა მოქმედი ნოტარიუსიც, რომელთა სანოტარო ბიუროებში არსებული მონაცემები, ასევე, განთავსდება ელექტრონულ სანოტარო რეესტრში.

სამემკვიდრეო საქმეებთან დაკავშირებული მონაცემების ერთიანი ელექტრონული ბაზა მნიშვნელოვნად გაამარტივებს მოქალაქეთა მომსახურებას. ამასთან, ნოტარიატის შესახებ  კანონპროქტის მიხედვით,  მოქალაქეს სამკვიდრო მოწმობის მისაღებად განცხადების შეტანა ნებისმიერ ნოტარიუსთან შეეძლება. ამის საშუალებას  კი  სამემკვიდრეო  საქმეთა ერთიანი ელექტრონული ბაზა  იძლევა.