საერთაშორისო სამართლებრივი აქტები (მრავალმხრივი შეთანხმებები):
 
 1. კონვენცია ,,უცხოეთის კანონმდებლობაზე ინფორმაციის შესახებ" (ლონდონი, 1968 წლის 7 ივნისი);
   
 2. კონვენცია ,,ბავშვთა საერთაშორისო გატაცების სამოქალაქო ასპექტების შესახებ" (ჰააგა, 1980 წლის 25 ოქტომბერი);
   
 3. შეთანხმება ,,სამართლებრივი დახმარების თაობაზე გაკეთებული მიმართვების გადაცემის შესახებ" (სტრასბურგი, 1977 წლის 1 იანვარი);
   
 4. მინსკის კონვენცია ,,სამოქალაქო, საოჯახო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი დახმარებისა და სამართლებრივ ურთიერთობათა შესახებ" (მინსკი, 1993 წლის 22 იანვარი);
   
 5. კონვენცია ,,სისხლის სამართლის საქმეებზე ურთიერთდახმარების შესახებ" (სტრასბურგი, 1959 წლის 20 აპრილი);
   
 6. კონვენცია ,,ქორწინების გარეშე დაბადებულ ბავშვთა სამართლებრივი სტატუსის შესახებ" (1975 წლის 15 ოქტომბერი)
 

სახელმწიფოთაშორისი ორმხრივი შეთანხმებები სამოქალაქო და სისხლის სამართლის სფეროში სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ:
 
 1. ხელშეკრულება ,,საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის სამოქალაქო, სავაჭრო და სისხლის სამართლი საქმეებზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ" (ანკარა, 1996 წლის 4 აპრილი);
   
 2. შეთანხმება ,,საქართველოსა და საბერძნეთის რესპუბლიკას შორის სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი დახმარების შესახებ" (თბილისი, 1999 წლის 10 მაისი);
   
 3. ხელშეკრულება ,,სამოქალაქო საქმეებზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ საქართველოს რესპუბლიკასა და ბულგარეთის რესპუბლიკას შორის (სოფია, 1995 წლის 19 იანვარი);
   
 4. ხელშეკრულება ,,საქართველოს რესპუბლიკასა და უკრაინას შორის სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი დახმარებისა და სამართლებრივ ურთიერთობათა შესახებ" (თბილისი, 1995 წლის 9 იანვარი);
   
 5. ხელშეკრულება ,,საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკას შორის სამოქალაქო, საოჯახო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი დახმარებისა და სამართლებრივ ურთიერთობათა შესახებ" (თბილისი, 1996 წლის 8 მარტი);
   
 6. ხელშეკრულება ,,საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკას შორის სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი დახმარების შესახებ" (თბილისი, 1996 წლის 4 ივნისი);
   
 7. ხელშეკრულება ,,საქართველოსა და თურქმენეთს შორის სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი დახმარების შესახებ" (თბილისი, 1996 წლის 20 მარტი);
   
 8. ხელშეკრულება ,,საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკას შორის სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ" (თბილისი, 1996 წლის 17 სექტემბერი);
   
 9. ხელშეკრულება ,,საქართველოსა და უზბეკეთის რესპუბლიკას შორის სამოქალაქო, საოჯახო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი დახმარებისა და სამართლებრივ ურთიერთობათა შესახებ" (თბილისი, 1996 წლის 28 მაისი);