ახალი ანტიკორუფციული სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავებასთან ერთად სამდივნომ შეიმუშავა ანტიკორუფციული სტრატეგიული დოკუმენტების მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგია.

მეთოდოლოგიის მიზანია შეაფასოს ანტიკორუფციული სტრატეგიითა და მისი შესრულების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების იმპლემენტაციის პროცესი, მიღწეული შედეგები, მათი ეფექტიანობა და გამოავლინოს არსებული ხარვეზები.

მონიტორინგის და შეფასების მექანიზმი მოიცავს სამ კომპონენტს:

პროგრესისა და მონიტორინგის ჩარჩო, რომელშიც ასახული იქნება პასუხისმგებელი უწყებისაგან ექვს თვეში ერთხელ სამდივნოსათვის მიწოდებული ინფორმაცია საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული სამიზნეების მიღწევის პროცესი და მიღწეული შედეგები;

მონიტორინგის ანგარიში, რომელშიც ასახული იქნება პირველი საანგარიშო წლის განმავლობაში პასუხისმგებელი უწყების მიერ სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულების პროცესი და მიღწეული შედეგები;

მონიტორინგისა და შეფასების ანგარიში, რომელიც მიზნად ისახავს სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესში პასუხისმგებელი უწყებების მიერ განსაზღვრული მიზნების მიღწევისა და მათი ეფექტიანობის შეფასებას შედეგებზე ორიენტირებული ინდიკატორების გამოყენებით.

დანართები:
ანტიკორუფციული სტრატეგიული დოკუმენტების მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგია
საქართველოს 2010-2013 წლების ეროვნული ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის შესრულების შეფასების ანგარიში;
2015-2016 წლების ანტიკორუფციული  სამოქმედო გეგმის 2015 წლის პირველი ექვსი თვის შესრულების პროგრესის  შესახებ ანგარიში;
2015-2016 წლების ანტიკორუფციული  სამოქმედო გეგმის 2015 წლის პირველი ექვსი თვის შესრულების პროგრესის  შესახებ ანგარიში;
2015-2016 წლების ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის 2015 წლის შესრულების შესახებ მონიტორინგის ანგარიში;
2015-2016 წლების ანტიკორუფციული  სამოქმედო გეგმის 2016 წლის შესრულების პროგრესის  შესახებ ანგარიში;
ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ანგარიში (2016);
2015-2016 წლების ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ჩარჩო;
2017-2018 წლების ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის 2017 წლის პირველი ექვსი თვის მონიტორინგის ჩარჩო.