სისხლის სამართლის პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართლმსაჯულების სისტემის ეფექტური ადმინისტრირების უზრუნველსაყოფად სისხლის სამართლის სტატისტიკა უმნიშვნელოვანესია.


სტატისტიკის რეფორმა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების რეფორმის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. რეფორმის განხორციელების მიზნით შექმნილია სამუშაო ჯგუფი, რომლის საქმიანობის კოორდინაციას ანალიტიკური დეპარტამენტი ახორციელებს.