სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში შექმნილია  სამუშაო ჯგუფები შემდეგი მიმართულებებით:
 • სისხლის სამართლის კანონმდებლობა;
 • არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება;
 • პენიტენციური სისტემის რეფორმა;
 • პრობაციის სისტემის რეფორმა;
 • იურიდიული დახმარების სამსახური;
 • პოლიციის რეფორმა;
 • პროკურატურის რეფორმა;
 • სასამართლო რეფორმა;
 • სისხლის სამართლის სისტემაში რესოციალიზაცია რეაბილიტაცია
 • განაჩენის აღსრულების გადავადება (ad hoc);
 • სისხლის სამართლის სტატისტიკა (ad hoc).
 
სამუშაო ჯგუფები წარმოადგენენ საბჭოს ფარგლებში არსებულ ინსტიტუციონალურ ორგანოს, რომელთა შეხვედრები იმართება რეგულარულად. სამუშაო ჯგუფების შემადგენლობაში შედიან შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების, დონორი/საერთაშორისო ორგანიზაციების, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და ასევე დამოუკიდებელი ექსპერტები. სამუშო ჯგუფის მანდატი მოიცავს შემდეგ ფუნქციებს:
 • შესაბამისი მიმართულების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება;
 • შესაბამის სფეროებში საკანონმდებლო ცვლილებებისა და კანონპროექტების განხილვას;
 • სხვადასხვა საკითხების განხილვასა და საბჭოს წინაშე წარდგენას;
 
ზემოთხსენებულ პრიორიტეტულ სფეროებში სამუშაო ჯგუფების შექმნა განპირობებული იყო მიმდინარე რეფორმების დეტალურად განხილვის მიზნით. კერძოდ, 2009 წლის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა განსხვავებით 2005 წლის სტარატეგიისა, მოიცავდა ახალ კომპონენტებს - არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება და პრობაცია. ასევე, პენიტენციური სისტემის ინსტიტუციონალურმა გამოწვევებმა საჭირო გახადა სრულყოფილი სტრატეგიის შემუშავება; ამასთან,  იურიდული დახმარების სამსახური წარმოადგენდა ახლად შექმნილ ინსტიტუტს.
 
2009 წელს ასევე შეიქმნა დროებითი სამუშაო ჯგუფი სისხლის სამართლის სტატისტიკის მიმართულებით, რომლის მიზანი იყო სისხლის სამართლის სტატისტიკის მეთოდოლოგიის შემუშავება. სამუშაო ჯგუფის კოორდინირებული მუშაობით შემუშავდა აღნიშნული მეთოდოლოგია და გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი შესაბამის უწყებებს შორის.
 
2010 წელს საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება შექმნილიყო დამატებით სამუშაო ჯგუფები უწყებათაშორისი კოორდინაციის გაუმჯობესებისა და მიმდინარე რეფორმებზე ინფორმაციის გაცვლისა და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით. სამუშაო ჯგუფები შეიქმნა შემდეგი მიმართულებებით: სისხლის სამართლის კანონმდებლობა, პოლიციის რეფორმა, სასამართლოს რეფორმა, პროკურატურის რეფორმა.
 
2013 წელს საბჭოს ფარგლებში არსებულ სამუშაო ჯგუფებს დაემატა ორი სამუშაო ჯგუფი:  მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია/რეაბილიტაციის მიმართულებით, რომლის  უშუალო კოორდინაციას ახორციელებს დანაშაულის პრევენციისა და ინოვაციური პროგრამების ცენტრი და ad hoc სამუშაო ჯგუფი განაჩენის აღსრულების გადავადებასთან დაკავშირებით. აღნიშნულ სამუშაო ჯგუფს ხელმძღვანელობდა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილე.
 
ყოველ საუშაო ჯგუფს ჰყავს თავისი მომხსენებელი, რომელიც ხელმძღვანელობს სამუშაო ჯგუფის საქმიანობას. მომხსენებლის ფუნქციებია:
 • ჯგუფის მუშაობის კოორდინაცია;
 • სამუშაო ჯგუფის სტარტეგიის და სამოქმედო გეგმის, მათ შორის ფინანსური მხარის გაწერა, განახლება (ჯგუფთან ერთად);
 • სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის ინსტრუმენტის შედგენა და შევსება;
 • სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე პერიოდული ანგარიშების შემუშავება და სამდივნოსთვის წარდგენა (სამდივნო ამოწმებს ანგარიშის სისრულეს და ადგენს ყველა ჯგუფის კონსოლიდირებულ ანგარიშს);
 • სამუშაო ჯგუფის სხდომის დღის წესრიგის შემუშავება;
 • სამუშაო ჯგუფთან კომუნიკაციის წარმოება, მათ შორის ანგარიშის შედგენის მიზნით კონკრეტული აქტივობების შესრულების შესახებ ინფორმაციის გამოთხოვა უწყებებიდან და დონორებთან კომუნიკაცია საჭიროებისამებრ.
 
სამუშაო ჯგუფების მომხსენებლებია:
 1. სისხლის სამართლის კანონმდებლობა - ალექსანდრე ბარამიძე (იუსტიციის მინისტრის მოადგილე); იოსებ ბარათაშვილი ( საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია);
 2. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება - ჯონი კვინიკაძე ( იუსტიციის სამინისტრო); საშა გრაუმანი (გაეროს ბავშვთა ფონდი);  
 3. პენიტენციური სისტემის რეფორმა - გოგი გახარია ( სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო);
 4. პრობაციის სისტემის რეფორმა - გიორგი არსოშვილი (პრობაციის ეროვნული სააგენტო);
 5. იურიდიული დახმარება - ალექსანდრე ბარამიძე (იუსტიციის მინისტრის მოადგილე); მელიტონ ბენიძე ( იურიდიული დახმარების სამსახური);  
 6. პოლიციის რეფორმა - ეკატერინე მაჭავარიანი ( შინაგან საქმეთა სამინისტრო);
 7. პროკურატურის რეფორმა - ნათია მეზვრიშვილი (მთავარი პროკურატურა);
 8. სასამართლო რეფორმა - თეა წულუკიანი (იუსტიციის მინისტრი); მერაბ გაბინაშვილი (თბილისის სააპელაციო სასამართლო);
 9. სისხლის სამართლის სისტემაში რესოციალიზაცია რეაბილიტაცია - ჯონი კვინიკაძე (იუსტიციის სამინისტრო);
 10. განაჩენის აღსრულების გადავადება (ad hoc)- არჩილ თალაკვაძე( სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილე);
 11. სტატისტიკა (ad hoc) - რუსუდან მიხელიძე ( იუსტიციის სამინისტრო).
 
 მონიტორინგის ინსტრუმენტები 2013
მონიტორინგის ინსტუმენტები 2014

 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სამუშაო ჯგუფი:
 1. 6 თებერვლის შეხვედრის ოქმი
 2. 23 მარტის შეხვედრის ოქმი
 3. 4 მაისის შეხვედრის ოქმი
 4. 7 სექტემბრის შეხვედრის ოქმი
 5. 7 დეკემბრის შეხვედრის ოქმი
 6. 2012 წლის 30 აპრილის შეხვედრის ოქმი
 7. 2013 წლის 29 იანვრის შეხვედრის ოქმი
 8. 2014 წლის 11 აპრილის შეხვედრის ოქმი
 9. 2013 წლის 10 მაისის შეხვედრის ოქმი
 10. 2013 წლის 28 ნოემბრის შეხვედრის ოქმი
 11. 2014 წლის 19 თებერვლის შეხვედრის ოქმი
 12. 2014 წლის 20 მარტის შეხვედრის ოქმი
 13. 2014 წლის 27 ივნისის შეხვედრის ოქმი
 სასჯელაღსრულების სისტემის რეფორმის სამუშაო ჯგუფი:
 1. 6 თებერვლის შეხვედრის ოქმი 
 2. 23 თებერვლის შეხვედრის ოქმი
 3. 5 მაისის შეხვედრის ოქმი
 4. 24 ნოემბრის შეხვედრის ოქმი
 5. 2012 წლის 3 მაისის შეხვედრის ოქმი
 6. 2013 წლის 5 მარტის შეხვედრის ოქმი
 7. 2013 წლის 27 დეკემბრის შეხვედრის ოქმი
 8. 2013 წლის 27 მაისის შეხვედრის ოქმი
 9. 2013 წლის 12 ივნისის შეხვედრის ოქმი
 10. 2014 წლის 11 თებერვლის შეხვედრის ოქმი
 11. 2014 წლის 3 ივლისის შეხვედრის ოქმი
 12. 2014 წლის 13 მაისის შეხვედრის ოქმი

   
პრობაციის სამუშაო ჯგუფი 
 1. 27 იანვრის შეხვედრის ოქმი
 2. 10 თებერვლის შეხვედრის ოქმი
 3. 5 ივნისის შეხვედრის ოქმი
 4. 1 სექტემბრის შეხვედრის ოქმი
 5. 13 ოქტომბრის შეხვედრის ოქმი
 6. 27 ოქტომბრის შეხვედრის ოქმი
 7. 12 ნოემბრის შეხვედრის ოქმი
 8. 2014 წლის 4 ივნისის შეხვედრის ოქმი
 9. 2013 წლის 20  მარტის შეხვედრის ოქმი
 10. 2013 წლის 7 მაისის შეხვედრის ოქმი
 11. 2014 წლის 14 მაისის შეხვედრის ოქმი
 12. 2014 წლის 16 აპრილის შეხვედრის ოქმი

   
იურიდიული დახმარების სამუშაო ჯგუფი:
 1. 28 იანვრის შეხვედრის ოქმი
 2. 25 თებერვლის შეხვედრის ოქმი
 3. 5 ივნისის  შეხვედრის ოქმი
 4. 8 სექტემბრის შეხვედრის ოქმი
 5. 13 ოქტომბრის შეხვედრის ოქმი
 6. 2012 წლის 4 მაისის შეხვედრის ოქმი
 7. 2013 წლის 29 იანვრის შეხვედრის ოქმი
 8. 2013 წლის 25 მარტის შეხვედრის ოქმი
 9. 2013 წლის 13 მაისის შეხვედრის ოქმი
 10. 2013 წლის 5 ნოემბრის შეხვედრის ოქმი
 11. 2014 წლის 2 ივლისის შეხვედრის ოქმი
 12. 2014 წლის 29 აპრილის შეხვედრის ოქმი
სასამართლო რეფორმის სამუშაო ჯგუფი:
 • სამუშაო ჯგუფის მანდატი
 • სამუშაო ჯგუფის წევრები    
 1. 2013 წლის 21 იანვრის შეხვედრის ოქმი
 2. 2013 წლის 13 თებერვლის შეხვედრის ოქმი
 3. 2014 წლის 11 აპრილის შეხვედრის ოქმი
 4. 2014 წლის 12 მარტის შეხვედრის ოქმი
 5. 2014 წლის 17 მაისის შეხვედრის ოქმი
 6. 2013 წლის 21 იანვარის შეხვედრის ოქმი
 7. 2014 წლის 21 მარტის შეხვედრის ოქმი
 8. 2014 წლის 30 აპრილის შეხვედრის ოქმი

   
სისხლის სამართლის კანონმდებლობის სამუშაო ჯგუფი:
 • სამუშაო ჯგუფის მანდატი
 • სამუშაო ჯგუფის წევრები
ევროპის საბჭოს შედარებითი ანალიზი ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო ინსტიტუტზე
სისხლის სამართლის კოდექსის გადასინჯვის კონცეფცია
 
 1. 2013 წლის 21 იანვრის შეხვედრის ოქმი
 2. 2013 წლის 13 თებერვლის შეხვედრის ოქმი
 3. 2013 წლის 15-17 მარტის შეხვედრის ოქმი
 4. 2013 წლის 29 მარტის შეხვედრის ოქმი
პროკურატურის რეფორმის სამუშაო ჯგუფი:
 • სამუშაო ჯგუფის მანდატი
 • სამუშაო ჯგუფის წევრები
პოლიციის რეფორმის სამუშაო ჯგუფი
სისხლის სამართლის სისტემაში რესოციალიზაცია რეაბილიტაციის სამუშაო ჯგუფი


Ad Hoc სამუშაო სამუშაო ჯგუფი: