საქართველოს პირველი ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა დამტკიცდა 2005 წელს. შემდგომ, საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 3 ივნისის ბრძანებულებით დამტკიცდა ახალი ანტიკორუფციული სტრატეგია, ხოლო 2010 წლის 14 სექტემბერს ძალაში შევიდა ანტიკორუფციული სტრატეგიის განხორციელების 2010-2013 წლების სამოქმედო გეგმა.
ახალ გამოწვევებთან ბრძოლის, ასევე მიღწეული შედეგების გაღრმავების, არსებული მექანიზმების შემდგომი დახვეწისა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მასშტაბების გაფართოების მიზნით, 2013 წელს ანტიკორუფციულმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის განახლებისა და ახალი სამოქმედო გეგმის შემუშავების შესახებ.

სამუშაო პროცესი წარიმართა ექსპერტთა დონის სამუშაო ჯგუფისა და ცხრა თემატური სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შემდეგ 13 სტრატეგიულ პრიორიტეტზე დაყრდნობით:  

1. კორუფციის პრევენციის მიზნით ეფექტიანი უწყებათაშორისი კოორდინაცია
2. საჯარო სამსახურში კორუფციის პრევენცია
3. ღიაობა, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და მოქალაქეთა ჩართულობა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში
4. განათლება და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება კორუფციის პრევენციის მიზნით
5. კორუფციის პრევენცია სამართალდამცავ ორგანოებში
6. კორუფციის პრევენცია მართლმსაჯულების სისტემაში
7. გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა და კორუფციული რისკების შემცირება საჯარო ფინანსების და სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში
8. კორუფციის პრევენცია საბაჟო და საგადასახადო სისტემაში
9. კორუფციის პრევენცია კერძო სექტორთან მიმართებით
10. კორუფციის პრევენცია ჯანდაცვისა და სოციალურ სექტორში
11. პოლიტიკური კორუფციის პრევენცია
12. კორუფციის პრევენცია თავდაცვის სექტორში
13. კორუფციული რისკების შემცირება მარეგულირებელ ორგანოებში

ანტიკორუფციული დოკუმენტების მომზადების პროცესში სამოქალაქო სექტორის აქტიური ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით, თითოეული თემატური სამუშაო ჯგუფის მომხსენებლად განისაზღვრა როგორც სამთავრობო, ისე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი.

საჯარო, არასამთავრობო, საერთაშორისო და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლების აქტიური მონაწილეობით გამართული ინტენსიური სამუშაო პროცესი მოიცავდა თემატური სამუშაო ჯგუფების 17 შეხვედრას, ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფის 7 შეხვედრას და  ანტიკორუფციული საბჭოს ორ სხდომას.

ანტიკორუფციულ სტრატეგიულ დოკუმენტებს საფუძვლად დაედო განვითარებულ სახელმწიფოთა საუკეთესო პრაქტიკისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების ანალიზი, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანზაციების მიერ მომზადებული კვლევები, საერთაშორისო შეფასებები და  2010-2013 წლების ეროვნული ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის შესრულების შეფასების ანგარიში.

ახალი ანტიკორუფციული სტრატეგია და 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმა საქართველოს მთავრობამ მიერ 2015 წლის 20 აპრილს დაამტკიცა.