2017 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით, ევროპულ სასამართლოს საქართველოსთან მიმართებით გამოტანილი აქვს 452 გადაწყვეტილება/განჩინება.
-    66 განჩინებით 66 საჩივარი გამოცხადდა მიუღებლად;
-    274 განჩინებით/გადაწყვეტილებით განსახილველ საქმეთა ნუსხიდან ამოირიცხა 1822 საჩივარი (რომელთა შორის, მორიგებით დასრულდა 87 საქმე და 39 საქმეზე დამტკიცდა ცალმხრივი დეკლარაცია);
-    59 გადაწყვეტილებით, საქმეზე დადგინდა ევროპული კონვენციის დარღვევა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება);
-    14 გადაწყვეტილებით არ დადგინდა ევროპული კონვენციის  დარღვევა.