ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს სამდივნო უზრუნველყოფს ტრეფიკინგის საქმეებზე ინტეგრირებული მონაცემთა ბაზის წარმოებას.
ასატვირთი ფაილები:

სტატისტიკა 2010 – 2016

სტატისტიკა 2010
სტატისტიკა 2011
სტატისტიკა  2012
სტატისტიკა  2013
სტატისტიკა 2014
სტატისტიკა 2015
სტატისტიკა 2016 (აპრილის ჩათვლით)