საქართველო ევროპის საბჭოს წევრი გახდა 1999 წლის 27 აპრილს. ევროპის საბჭოს სტრუქტურისა და წესდების გასაცნობად ეწვიეთ ოფიციალურ ვებგვერდს. ადამიანის უფლებათა სფეროში საქართველო მთელი რიგი საერთაშორისო ხელშეკრულებების წევრია, რომელზე დაყრდნობითაც საქართველოს აქვს საერთაშორისო ვალდებულება სახელმწიფო მოხსენება წარუდგინოს შესაბამის კომიტეტებს. იუსტიციის სამინისტრო აგრეთვე თანამშრომლობს ევროსაბჭოს შემდეგ სტრუქტურებთან:
 
2009 წ. 5-9 ოქტომბრს  საქართველოში განხორციელებული ECRI- ს ვიზიტის
მოხსენება  (ქართულ ენაზე)   (ინგლისურ ენაზე)

ხელშეკრულებების შესაბამისად დაფუძნებული ადამიანის უფლებათა კომიტეტები: 
იუსტიციის სამინისტრო აგრეთვე თანამშრომლობს ევროსაბჭოს შემდეგ სტრუქტურებთან: