2017 წლის ივნისის მდგომარეობით, ევროპულ სასამართლოს საქართველოსთან მიმართებით გამოტანილი აქვს 312 გადაწყვეტილება/განჩინება.
  • 59 განჩინებით 59 საჩივარი გამოცხადდა მიუღებლად;
  • 185 განჩინებით/გადაწყვეტილებით განსახილველ საქმეთა ნუსხიდან ამოირიცხა 1738 საჩივარი (რომელთა შორის, მორიგებით დასრულდა 81  საქმე და 37 საქმეზე დამტკიცდა ცალმხრივი დეკლარაცია);
  • 56 გადაწყვეტილებით, საქმეზე დადგინდა ევროპული კონვენციის დარღვევა (ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება);
  • 13 გადაწყვეტილებით საქმეზე არ დადგინდა ევროპული კონვენციის  დარღვევა.